اقدام به افتتاح شعبه در کانادا

  • افتتاح ؛ شعبه / شرکت فرعی در هر جای کانادا اقدام به
  • اخذ اجازه‌ی کار
  • انتقال کارمندان خود
  • اقدام برای اخذ اقامت دائم طی 1 تا 2 سال

شما باید حداقل در مدت یک سال در شرکتی که در حال حاضر برای آن مشغول به کار هستید یا صاحب آن هستید، دارای یک مقام ارشد باشید.