کارآفرینان/ سرمایه‌گذاران

مهاجرت از طریق داشتن اجازه کار

اخذ اقامت دائم

مهاجرت از طریق تحصیل

پشتیبانی مالی

کسب تابعیت