حمایت مالی

شما می توانید حمایت مالی کنید:

  • همسر
  • شریک عرف
  • والدین
  • فرزندان

اگر شما:

  • حداقل 18 سال
  • شهروند کانادایی یا اقامت دائم کانادا

بستگان شما به اقامتگاه دائمی تبدیل می شوند. روند ، الزامات و زمان پردازش بسته به اینکه مایل به حمایت مالی هستید ، متفاوت خواهد بود.