ایجاب توسط کارفرما

با قوانین مهاجرت کانادا مرتبط با کارگران خارجی موقت، همراه باشید.

اگرچه طبق قانون استاندارد کار، کارفرمایانی که کارگران خارجی را استخدام می کنند باید برای اطمینان از پیروی از قانون مهاجرت، مقررات آن و سایر قوانین قابل اجرا و مجموعه ای از رویه های خاص را رعایت کنند. ما کارفرمایان استخدام کننده‌ را برای پیروی از سیاست‌های مهاجرت و تضمین آن راهنمایی می‌کنیم.