انتقال کارمندان به جامعه‌ی کانادا

کارمند شما باید حداقل یک سال در مدت سه سال گذشته برای شرکت شما در خارج از کشور کار کرده و مهارت‌های خاصی را که در کشور کانادا مورد نیاز است، کسب کرده باشد.