استخدام کارمندان از طریق کار: ارزیابی اثرگذاری بر بازار کار

اگر شما قصددارید اشخاصی را استخدام کنید که در برنامه‌های شغلی، سن و مهارت‌های زبانی گنجانده نمی‌شوند و از این طریق نمی‌توانند وارد شوند، ما مهارت‌های این اشخاص را پیدا کرده و خاص بودن آن را اثبات می‌کنیم. اقدام به این روش در برابر دستمزد کم یا زیاد می‌تواند منجر به اخذ اقامت دائم و یا موقت در کانادا شود.